آنكه مي گويد دوستت دارم

آنكه مي گويد دوستت دارم دل اندوهگين شبي است كه مهتابش را از دست داده است

.

آنكه مي گويد دوستت دارم دردهاي نهفته اي است كه درون دل خاموش شده اند

.

آنكه مي گويد دوستت دارم صخره ي بزرگي است كه تكه ستگهايش سرازير شده اند

.

آنكه مي گويد دوستت دارم موجهاي سوزناك دريايي است كه در ساحل به دنبالت مي گردد

.

آنكه مي گويد دوستت دارم ضربان قلبهايي است كه به اميد ديدار تو مي زند

.

آنكه مي گويد دوستت دارم مسافري خسته است كه در كوچه هاي تنهايي شب به دنبالت مي گردد

/ 0 نظر / 6 بازدید