اي خداي تنهايان و بي كسان و بي مونسان

!

اي مخاطب دردهاي نگفتني

!

اگر بناست بسوزيم،طاقتمان ده و اگر بناست بسازيم،قدرتمان ده

اي معشوق ازلي

!

عموم آدميان علي الخصوص مدّعيان عاشقي، در مقوله ي عشق عوامند،

الفباي سخت دوست داشتن را به ما بياموز

اي مهرباني بي منّت

!

ما را آنچنان نگران خودت كن كه هيچ جاذبه و دغدغه اي نگاهمان را از تو نگيرد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید