اي مرغ عرشي كز پس عمري اسيري
سوي خدا ، با خاطري شاد
پرواز كردي زين قفس ، آزاد آزاد
جاي تو خالي
پنداشتي آن مهرها را بردم از ياد ؟
نه … اين افسانه است
هرگز فراموشت نخواهم كرد ، مادر

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

روز مادر مبارک ... البته هر وقت رسيد .