مرگ؟

می پرسی که چيست؟

خيلی ساده است

چشمهايت را ببند

اکنون من مرده ام

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی

من و تو مرده های هزار ساله ايم که برای اثبات مرگمان موريانه ای نخواهد آمد.... .